onsdag 23 maj 2018

MP vill ha klimatskatt på livsmedel!

Klimat köttskatt för att rädda oss eller miljön? Räcker det inte med upplysning, så vi själv kan avgöra vad vi stoppar i oss. Det var köttätandet som gav oss våra stor hjärnor. Att vara vegan eller vegetarian har stora risker. Forskningen från Graz: Vegetarianer har mer cancer, astma och psykiska sjukdomar än de som äter kött.
Sverige importerar frukt och grönt för 10 miljarder, men producerar bara för 2,1 miljarder. Det som vi importerar skall komma hit på något sätt! Utsläppen är ganska stora. Ett tips till MP! Inför skatt på transporter av grönsaker och frukt!

Det man kan fundera över är, om MP är utsläppta från ett dårhus eller från en plats för förståndsmässigt efterblivna. Inte ens i sin vildaste fantasi kunde Foliehatten föreställa sig, att så mycket strunt kommer ut, från människor som uppenbarligen inte har minsta tillstymmelse till naturvetenskaplig utbildning. Det börjar bli rejält tröttsamt, med alla ”klimatexperter” som får hejdlöst med utrymme i MSM och SVT. Även om man försöker undvika att se eller läsa skräpet, kan man ibland, inte undgå att se vansinnet!

Här en lektion för MP!
Eldar man upp havre som biobränsle, då kallas det för förnyelsebar energi och kretslopp. Det sägs reducera CO2-utsläppen och rädda jorden från klimatförändringar. Det man glömmer är att hela havrens kolväteinnehåll blir CO2.
Om en ko äter upp samma havre, kallas det för klimatpåverkande CO2. Att det sedan ger lägre CO2-utsläpp och binder en del av kolet i gödsel och jordförbättring, samt ger kött och mjölk, spelar tydligen ingen roll! Naturen är alldeles fantastisk och har uppfunnit en egen maskin som gör detta effektivare, snabbare, skördar själv, driften är 100% biomassa och omvandlar delar av denna biomassa till kött och mjölk. Naturmaskinen kallas för ko.
Förbränningen är inte 100% i naturmaskin! Biomassan blir mjölk och kött, kol binds i gödsel. Gödsel används av EKO-odlare och till jordförbättring.
Det CO2 kon släpper ut och även de små mängderna marknära metan som snabbt bryts ner till CO2, tas med hjälp av fotosyntesen upp av växter och bli ny biomassa. Som kon sedan äter upp. Detta kallas för kretslopp. När en ko förbränner biomassa och släpper ut förnyelsebar kretslopp-CO2 kallas kon för en klimatbov och måste förbjudas eller påföras klimatskatt.
Det är nu alla MP får problem med verkligheten! Det spelar ingen som helst roll vad man gör med biomassan, eldar upp den i ett värmeverk eller låter den passera en ko. CO2-utsläppen blir lika stora oavsett och är förnyelsebar kretslopps-CO2 och sägs inte ha någon klimatpåverkan då det tillhör kretsloppet.
Varför vill då MP införa en klimatskatt på kött eller begriper det inte sammanhanget?

En gymnasieelev i Vara kommun har skrivit om biologisk mångfald som är mycket intressant och mycket läsvärd! En uppsats som på ett fantastiskt sätt beskriver det som alla MP inte förstår. I uppsatsen finns också kritik mot den köttguide som SLU har givit ut och det pinsamma i sammanhanget är att forskaren bakom denna guide, missat något väsentligt som denna gymnasieelev skriver om!

Miljöpartiet vill utreda antibiotikaskatt för kött och klimatskatt på livsmedel med störst klimatpåverkan. Fredrik Hedenus, veganen som skämde ut Chalmers, var den person som kom med ursprungsförslaget, om att införa köttskatt. Hedenus var också en av initiativtagarna till ”one tonne life” där en familj skulle prova att komma ned till ett ton CO2-utsläpp på ett år.

Vattenfall var också med i projektet samtidigt som deras kolkraftverk i f.d. Östeuropa släppte ut mer än dubbelt så mycket CO2 som hela Sverige släppte ut totalt.
 
Dessutom fick Foliehatten en smärre chock, när han tittade på TV. Vattenfall stämmer in i klimatkören och försöker att påtvinga barn, att delta i klimatkyrkans domedagsstämningar. Vad har Vattenfall för syn på det uppväxande släktet?
Foliehatten trodde i sin enfald att Vattenfall var ett ”energibolag” som har till uppgift att förse oss med energi, men nu förstår han, att dom också tillhör klimatkyrkan och gör allt för att befästa sin ställning som rättfärdig medlem i klimatkyrkan. Staten äger Vattenfall och det är ganska troligt, att detta sker på order från de rödgröna khmererna!
Här är lögnen inte lögn utan påverkan av ”den rätta läran” är det som gäller. Det gäller att skrämma de små barnen till medlemskap i en religiös sekt, där det fria ordet eller fri tanke inte finns. Denna indoktrinering börjar redan på Dagis! Är det någon som känner "vibbar" från en annan hemsk tid?

Miljöpartiet driver på för ytterligare klimatpolitik. I partiets klimatfärdplan från mitten av februari beskrivs att man bör göra en översyn av skattesystemet "inom livsmedelskedjan i syfte att hitta effektiva vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan.
Två alternativ som bör utredas är en antibiotikaskatt i konsumentledet för kött och införandet av en klimatskatt på de livsmedel som har störst klimatpåverkan. Intäkterna från dessa skatter bör återföras till det svenska jordbruket, för att kompensera för viktiga ekosystemtjänster och att svensk köttproduktion generellt har mindre klimatpåverkan och högre djurvälfärd än jämförbara länder." 
En forskningsstudie finansierad av Naturvårdsverket, pågår just nu på SLU, för att undersöka om en klimatskatt kan minska matens klimatpåverkan. Bland annat tittar forskarna på en klimatskatt som beskattar lamm- och nötkött högre, än till exempel kyckling.
F! Är inne på samma linje som MP och de vill beskatta animaliebaserade produkter, rött kött med 20 kronor per kilo.'
Adam Hjort, Fi, miljö- och klimatpolitisk talesperson: ”Som det ser ut nu står vår livsmedelskonsumtion upp till 20 procent av våra utsläpp och om vi ska kunna uppnå Parisavtalet så behöver vi förändra mycket av våra vanor och vår konsumtion samt produktion. Konsumtionen av framför allt rött kött är ett stort problem. Det finns många goda växtbaserade alternativ.”

På Jordbruksverkets hemsida, kan man läsa den konsumtion som ökat mest i Sverige är inte rött kött utan vitt kött, fågel som exempelvis kyckling. Konsumtionen av vitt kött har ökat med över 15 kilo per person och år sedan 1990. Nötkött har också ökat men inte lika mycket utan ca 9 kilo per person och år. Konsumtionen av griskött har ökat med ca 5 kilo sedan 1990 men har legat på ungefär samma nivå sedan 1995. Vad gäller kött från får, häst, ren och vilt finns ingen eller mycket liten, ökning.
Det verkliga problemet är i så fall inte djuren utan hur djuren föds upp. Landsbygden behöver djur som håller landskapen öppna
och då gynnas artrikedomen. Ingen vill äta kött från den intensiva köttproduktion som nu sker i djurfabriker. Vi har ju matats med att äta Svenskt kött för att djurhållningen, är mer reglerad här. All vill gärna äta djur som har mått så bra som möjligt under sin levnad och då bland annat fått beta gräs. Köttkonsumtionens klimatfarlighet lider av samma problem som allt som kommer ut är aktern på den klimatscientologiska skutan. Det är illaluktande kolföreningar som när den når politikers näsvingar kan orsaka stor skada på miljön.
Eko-odling kräver naturgödsel - kogödsel. Är man för s.k. eko-mat är man sålunda för stor djurhållning.

Foliehattens uppfattning är att det är vi själva som har bäddat för just detta genom vår (alltför) stora tilltro till det politiska systemet. Denna tilltro får oss, att vara tysta i frågor, där folk i andra länder massdemonstrerar och spärrar av gator och motorvägar. Att politiker, media och de stora organisationerna som styr detta landet alltid vet bäst, tycks vara en allmän åsikt i Sverige.
När dessutom en samlad politikerkår, MSM och SVT säger att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att vi kan påverka detta genom att äta mindre kött, då är detta en odiskutabel verklighet för svenska folket.
Måste vi nödvändigtvis få diktatur innan flertalet vaknar?
Foliehatten önskar att man kunde beskatta miljöpartisternas mentala miljöförstöring. Man leker med elden om man ger miljöpartister makt.

måndag 21 maj 2018

Vind och sol skall försörja Gotland!

Ännu en gång visar den rödgröna regeringen sina totala inkompetens, när de tror att Gotland kan försörjas med el från vind och sol. Den gröna ideologin har fullständigt tagit över och att man blundar och vill inte se, realiteter som ”står i vägen.” ”Man måste kunna trolla med knäna för att kunna göra Gotland självförsörjande på ”förnybar” energi till rimlig kostnad. Att trolla med knäna är det ingen som kan.
Ingen kan få stopp på galenskaperna, för de gröna politikerna är en grupp som är helt oemottagliga för sakargument

De rödgröna har givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie som ska presentera vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska uppnå ett hundraprocentigt förnybart och robust energisystem till år 2040. Parisavtalets mål om max två graders global temperaturökning är vägledande i arbetet.

För de rödgröna är det visst otänkbart, att lära sig av andras misstag? Tyska Energiewende är en pågående och sakta växande katastrof och som är på väg att totalhaverera. El Hierro var den blåsiga och soliga Kanarieön som skulle få all sin el från ”förnybart.” I praktiken produceras det mesta av elen där av dieselgeneratorer.

Överallt där det satsas stort på ”förnybart” kan man ganska snart konstatera, att det blir dyrt, miljöförstörande och att det mesta av elen kommer från fungerade energislag som kraftverk eldade med fossila bränslen. Ändå vägrar svenska politiker ta till sig fakta och ändra sig.
Den politik vi nu ser från de gröna khmererna, är exakt densamma som i Tyskland. I Tyskland har inget kolkraftverk stängts och koldioxidutsläppen ökar. Kostnaden för tyskarna har blivit enorm, med mer än 1000 miljarder kr till ingen nytta.

Klimatskräcken
och hysterin om att koldioxiden ökar temperaturen är västvärldens gissel p.g.a. inkompetenta politiker. Den är särskilt stor i Sverige, där MSM och i synnerhet SR/SVT dagligen öser ”fake news” över folket. Man kan jämföra hysterin som pågår, med jakten på koldioxid, med medeltidens häxprocesser. Den har sin grund i svensk agenda sättande journalistik.

Tittar vi på världens energiproduktion, så fördelar den sig på fossilbaserad energi 86%, vattenkraft 7%, kärnkraft 4% och förnybart 3%.
Sverige enligt Statens energimyndighet, fossilbaserat 27% (varav kol 3%), vattenkraft 14%, kärnkraft 28%, biobränslen 25% och vindkraft 3%.

Kineser
na bygger nu 1 600 nya kolkraftverk i 46 länder. Det byggs och projekteras ungefär 100 nya kärnkraftverk i världen. Av 56 reaktorer under byggnad finns 40 i Asien, där produktionen från kärnkraft ökat med 35% på fem år. Samtidigt sysslar vi i Sverige med ”klimatkompensation” och föreslår att vi skall lagra plastpåsar i gamla gruvor, det är som att skjuta mygg med kanon.
Gotland i siffror
Gotland behov av el är 5 000 Gwh. Man producerar fossilbaserat 44% ,varav kol 24% och olja 19%. Vindkraft 10%, biobränslen 8% och elimport via kabel 10%.
Det bor 58 000 på ön och det finns 35 000 personbilar. 70% av landytan används för skogs- (125 000 ha) och lantbruk (110 000 ha). Vi måste sluta bedra oss själva och inse, att det inte går att göra Gotland eller Sverige eller världen fossilfri, ytan räcker inte till. Vi har blivit för många människor för sådan politik och fler kommer vi att bli.
Gotlands skogar ger 550 GWh. Hur mycket av det som kan användas som bioenergi framgår inte av rapporten. En stor förbrukare av kol är cementindustrin med ca 1200 GWh. Men den situationen är så speciell, att den bör ligga utanför den här analysen.

För att förse Gotland med enbart ‘förnybar’ energi står vi inför flera stora utmaningar. Om Gotland ska bli självförsörjande på el behövs en backup. Det räcker inte med sol, vind och biogas. Trots att det blåser som fan på höstarna och vintrarna och att solen lyser på vår och sommar.
Vindkraften kan enligt rapporten tekniskt byggas ut till omkring 860 MW, det motsvarade cirka 290 verk som levererar 2300 GWh. Den verkliga utbyggnaden med beaktande av begränsande faktorer för miljö m.m. ligger lägre. Här antas 400 MW motsvarande 1 000 GWh. Andelen solkraft är försumbar. Hur mycket den kan byggas ut, beror på hur svängningar i produktion dag/natt kan tas om hand till rimliga kostnader. Campus Gotland har beräknat möjlig utbyggnad till 100 MW vilket skulle kunna ge 100 GWh.
Den som varit och tittat på de 100 verken på Näsudden, förfasas över hur det ser ut. Nu skall man försöka trycka in ytterligare närmare 300 verk, undrar säkert om Gotland kommer att se ut som i vissa delar av Tyskland. Vart man vänder sitt huvud, ser man bara vindkraftverk! Vackert för miljön!

I rapporten saknas energibalans och där finns inte ens ett försök att beräkna kostnader. Det måste man kritisera hårt, eftersom det gör rapporten utan värde. Men samtidigt måste det vara så, för om man visar energibalans och kalkyl kan inte Energimyndigheten skriva: ”Energimyndigheten anser inte att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med förnybart.” Då skulle projektet vara slut här och nu.
Den enklaste, smartaste och billigaste lösningen för Gotland, hade naturligtvis varit att låta Nord Stream bygga en terminal i Slite, när de projekterade den första förbindelsen. Då hade man kunnat leverera gas till de gasturbiner som redan finns där. Javisst, rysk gas, där ligger problemet!

En av de bäste exempel på att inte ens elbolagen har kunskap om energisystem är EON:s experiment i Simris utan Simrishamn! Sedan oktober 2017 har anläggningen varit i drift. Anläggningen består av solceller, vindkraftverk, batterisystem samt ett dieseldrivet kraftverk och under extremt korta perioder har Simris anläggningen varit självförsörjande, men aldrig var helt bortkopplat från nätet under ett helt dygn.
Det finns två enkla förklaringar till detta fiasko som kostat 45 miljoner. Man har av EU fått bidrag på 22,5 miljoner och det betyder att varje bybo(200) har erhållit 200.000 i bidrag. 50% av tiden är det natt och solceller ger då noll kWh. Övrig tid ger en solcellsanläggning intermittent energiproduktion, av mycket varierande slag.
När det är vindstilla till måttlig vind är produktionen från vindkraften kraftigt varierande och inte tillräcklig för försörjning av Simris under perioden oktober 2017 – aprill 2018. Simris anläggningen har ett batteripaket som skall vara en buffert i systemet men som kan beskrivas som ett rent nöd batteri då kapaciteten endast uppgår till drift av byn Simris i ca 30 minuter under vinterperioden.
Hur man fått EU stöd till denna anläggning, övergår de flestas fattningsförmåga.

Med tanke på hur uppfinningsrika MP i intimt samarbete med S, när det gäller hur man ska slösa med skattemedel, så kanske dom är ute efter Nobels ekonomipris.
För någon månad sedan när Isabella Lövin hämtade FN:s generalsekreterare på Arlanda, för att sedan resa till Uppsala.  Sverige kommer att stödja ”Joint fund for the 2030 Agenda”. Lövin säger: ”det är ett nytt finansieringsinstrument för att stödja de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna.” Sverige kommer att bidra med ca 160 miljoner kr. Sverige är den enskilt största bidragsgivaren. Sverige är ju världsbäst(betalar först) och i synnerhet MP. Med tanke på deras opinionssiffror verkar dom ha drabbats av hybris. MP får nu lämna köttgrytorna efter valet och innan dess kommer dom säkert att hitta på ännu fler sätt, att dela ut skattemedel.
Nu är väl MP:S anhängare nöjda, då de med diverse klimatskatter lyckats få årets vinter, att slå mängder av snörekord. För det skulle ju inte längre vara någon snö i vårt land, enligt klimatfantasterna. Så skatterna har nog gjort susen, då det inte bara kan vara naturliga variationer som har varit orsak. Även samerna i norr Jämtland har enligt reportage i Aktuellt, aldrig upplevt en så snörik vinter.

Tänk sedan när kommunerna tvingas ta hand om alla övergivna vindkraftverk? Dom symboliska fonder som finns för nedmonteringen täcker på sin höjd hälften, sedan ska allt tas om hand och marken återställas. Vad kostar det att hacka bort 800 ton armerad betong? Hur mycket mer miljöförstöring kommer det att skapa?

Med tanke på att så många, både politiker, journalister och andra opinionsbildare, påstår att klimathotet är vår största utmaning, är det mer än häpnadsväckande att nästan ingen, kan redogöra för effekterna av alla åtgärder dom förespråkar. Kan det vara för att Sveriges klimatpåverkan är på sin höjd 1,3 promille, om man glömmer att vår biosfär reducerar den till noll.
Kejsaren är naken!!

Jättestora subventioner till havsbaserad vindkraft!

På direkt order från den rödgröna regeringen tvingade man Energimyndigheten att utreda havsbaserad vindkraft och ett beslut, är att vänta att havsbaseradvindkraft slipper betala anslutningsavgiften.
 

Det är framför allt MP och C som tvingat fram dessa subventioner! De vill att nybyggd subventionerad vindkraft ska tränga ut kärnkraften. Kostnad är är ofattbara 150 miljarder kronor som nu ska pumpas in i nya subventioner i ny olönsam vindkraft som idag inte ens behövs. Det är en följd av energiöverenskommelsen mellan fem partier - S, MP, C, KD och M. Heder till V, L och SD! Notan för detta, får vi elabonnenter på våra elräkningar!

Ännu en gång visar politikerna en stort förakt för svenska folket och allt sker i klimat hysterins tecken. Om man istället hade satsat pengarna
på sänkt bensinskatt och rejäla pensioner till folket. Utan vidare hade man kunnat höja pensionerna till 18.000 per person efter skatt och ett bensinpris på mellan 12-13 kr.

Det som skrämmer Foliehatten allra mest är, att de rödgröna politikerna känner till att Sverige redan har överskott på el, överskottet får exporteras med stora förluster och att all elproduktion i Sverige är klimatvänlig och utan CO2-utsläpp. Ändå genomför man dessa subventioner! Foliehatten har inte ord för vad han tycker om de politiker som stor bakom detta beslut!


Enligt Energikommissionens slutbetänkande (SOU 2017:2) är skälet för ett slopande av anslutningsavgiften att göra investeringar i havsbaserad vindkraft i svenska vatten attraktiva och att det skulle skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder
runt Östersjön. Idag får havsbaserad vindkraft stöd via elcertifikat systemet men produktionskostnaderna är ännu för höga för att kunna konkurrera med andra förnybara kraftslag i Sverige, främst landbaserad vindkraft.
Energimyndigheten
bedömer att havsbaserad vindkraft kan spela en viktig roll i det svenska elsystemet, men bedömer att det kommer att bli fallet först efter 2030, då det kommer att finnas behov av stora mängder ny förnybar elproduktion för att uppnå målet om
100 % förnybar elförsörjning.


Att bygga havsbaserad vindkraft är ett av de allra dyraste sätten att producera el. Visserligen blåser det något mer på havet, men merkostnaden är flerdubbelt större än vinsten. Förutom att själva byggnationen på havet är dyrare, så är de omfattande installationer som krävs till havs enormt dyra att både bygga, driva och underhålla. Bara anslutningskablar kan kosta upp till 1,3 miljarder beroende hur långt ut i havet som verken befinner sig.

Energimyndigheten har gjort bedömningen att 15 TWh el, från havsbaserad vindkraft kräver 150 miljarder enbart i subventioner. NUON-affären(Maud Olofsson) framstår som lönsam i jämförelse.

Trots dessa enorma kostnader så anser den rödgröna regeringen, att det nu krävs rejäla subventioner för att byta elförsörjning.
Varför
har subventionerna döljs bakom svårbegripliga dimridåer i energi övenskommelsen.

Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Bara denna kostar 40 miljarder. Pengar som svenska folket får betala via elräkningen och som går till att subventionera nya vindkraftverk. Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft slopas. Den kommer att kosta elkunderna, mer än 100 miljarder kronor.

Hela överenskommelsen bygger på att kärnkraften ska avvecklas fram till 2040. Enligt den lika kloke Baylan: ”det gör den av sig själv!” Detta uttalande är mycket märkligt resonemang. Det Baylan inte vill höra talas om, att det går naturligtvis att renovera kärnkraftverk fler gånger och förlänga dem ytterligare årtionden, precis som man gör med vilken annan produktionsanläggning som helst. Tyskarna har rejäla problem med sina havsbaserade verk. Saltet orsaker stora problem med korrosion.



Sverige producerade 2017 cirka 0,7% av världens elektricitet. Den är i stort sett fossilfritt. 2017 exporterade Sverige 19 TWh el och samtidigt producerade vindkraften 18TWh. Vad ska man dra för slutsatser av det?  Enligt uppgift skulle Sverige bidraga med reglerkraft för tysk vindel och det förnekas av svenska politiker. Finns det svart på vitt att tyskarna begärt detta? I så fall är det skandal!
Om regeringen Löfvén lyckas via skatter avveckla kärnkraften blir det mycket allvarligt för Sverige. Vi får smutsigare luft, för de nya fossila kraftverken som måste användas när det inte blåser, koldioxidutsläppen kommer att öka och energipriserna kommer att gå upp kraftigt (över 100%). Energifattigdom kommer att sprida sig bland pensionärer och fattiga som i Tyskland. Industrin kommer att flytta utomlands. Vad har det tagit åt de rödgröna? Har de blivit totalt ”knäppa?” Att flummiga Miljöpartiet och Centerpartiet har en tokig energipolitik, är att bara förvänta, efter deras motioner.

Fullständig verklighetsflykt gäller. Vill de sänka Sverige och göra gemene man fattiga? Att dessa fanatiska politiker inte går in på kontrollrummet hade de förstått:

att när det blåser och vindkraften är utbyggd så blir elpriset noll och t.o.m. export med förlust!
att när det inte blåser, är elpriset högt.
Det finns en marknadsmekanism som ger oss dessa svängningar.
http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/


Att det behövs oberoende studier om de sanna kostnaderna och sociala- och miljökostnader för vindkraft, är ställt utom allt tvivel. De rödgröna har inte visat något intresse för detta. Genusfrågor tycks vara betydligt intressantare. Inte så konstigt. Regeringen Löfvéns energipolitik är katastrofal och oberoende forskning skulle kunna bekräfta detta.

söndag 20 maj 2018

Husby in på bara skinnet i SVT!

SVT, Aktuellt skall ha beröm, när de för några dagar sedan, ägnade nästan hela programtiden till, att försöka belysa de problem som Husby har med invandring, utanförskap, parallella strukturer och kriminalitet.
Lotta Bouvin-Sundberg
hade nog inte kopplat in hjärnkontoret, när hon sa spontant säger: "det är väldigt få svenskar här ute!" Hon insåg snabbt sin stora fadäs eller fick hon order i hörsnäckan, att försöka rätta till detta. Nu kom ännu en groda: "alla som bor i Sverige är ju ändå svenskar!" Varför hon kände sig tvungen att haspla ur sig den kommentaren står skrivet i stjärnorna. Det tillförde absolut ingenting till diskussionen, tvärtom drog hon ett löjets skimmer över hela programmet. Lottas uttalande är så typiskt för SVT och det är därför de har så dålig trovärdighet.
Det blev riktigt roligt lite senare, när invandrarna inte håller med Lotta. Varför envisas hon då, med att kalla alla svenskar? De är ju inte ens kulturella svenskar, då skulle områdena inte se ut som de gör. Det Lotta inte heller förstår, att hon ses för det mesta som en fiende av ungdomarna i området. Hon är en företrädare för det samhälle som i deras ögon har misslyckats med att erbjuda dem en framtid(vilket det har). 

De som varit i Husby säger, att det känns som man hamnar på en marknad från Mellanöstern. Går man in på biblioteket, är personalen de enda svenskarna. Det som gör Husby svenskt, är att det ligger inom svenskt territorium. Inget mer.
Det som också är fascinerande är att man fick med en ex-kriminell. Han jobbar nu som ungdomsledare. Det visar, att man leva rövare och sedan landa ett jobb som ungdomsledare? Han är nu en förebild för de unga i området. Det tillhör kapitlet läran om proportioner i ”hjärntvätten.” Allt bekostat av staten! En svensk kan aldrig bli lika god, vara en så bra förebild som en icke-svensk!

Det blev riktigt roligt från kolgrillen, när en somalier som först satt i bakgrunden som inte fattade, att han var där som statist och endast skulle sitta där och hålla tyst. Sedan försökt han föra ett samtal med den mer normalbegåvade polisen som biter sig i tungan och bara nickar med. Man riktigt ser hur polisen tänker "men håll käften, vi är i sändning nu!"

Att just Sverige har misslyckats så fruktansvärt med integrationen, är att vi inte har ställt några som helst krav på att de som har kommit hit, ska anpassa sig till det svenska samhället. Politikerna har inte heller ställt några krav på, att vi svenskar ska anpassa oss efter muslimerna.
När hörde ni senast en svensk politiker säga, att det vore bra om svenskarna lärde sig mer om muslimsk historia
och arabiska?
När hörde ni en politiker säga att unga tjejer i Sverige måste lära sig, att anpassa sitt eget beteende, så att de inte utsätter muslimska män för onödiga frestelser och försätter muslimerna i situationer, där de inte kan låta bli att våldta.
De här frågorna har aldrig ställts till svenska folket och svenskarna har aldrig tvingats fråga sig själva, hur mycket de är villiga att offra och anpassa sig efter alla muslimer som flyttar hit. Under lång tid tvingades svenskarna inte heller att verkligen ställa sig frågan hur mycket invandring de egentligen vill ha. I stället invaggades svenskarna i tron på att en jättestor muslimsk invandring till Sverige inte skulle kosta oss svenskar någonting.

Svenska folket
har av politikerna fått höra att invandring är bra, berikar och räddar våra pensioner. Svenskarna har för det mesta försökt fortsätta som om ingenting har hänt, trots att den demografiska förändringen helt och hållet saknar motstycke i svensk historia. Faktum är, att väldigt många svenskar egentligen tycker rätt illa om invandrare, åtminstone när det gäller invandrare i grupp. Fast det där är ingenting som de flesta svenskar vill erkänna för andra människor och knappt ens för sig själva.

Detta betyder att många invandrare har flyttat hit och förväntat sig att bli mycket väl mottagna. I stället har de snart begripit, att svenskarna inte gillar dem. Många invandrare har då svarat med, att bygga upp sina egna parallellsamhällen, där k
lanhövdingar bestämmer allt. Då är det inte heller så konstigt om invånarna i dessa parallellsamhällen blir arga och hotfulla, när politikerna klampar in i deras värld och försöker ta över, genom att försöka förklara för invandrarna, hur de ska bli en del av det svenska samhället.
De bekymrade svenska politikerna har svarat med, att ösa mer och mer och mer pengar över parallellsamhällena, för att invandrarna ska bli mindre arga på oss svenskar, att de skall integrera sig! Politikerna inser inte att det bidragsregn de håller på med, är totalt verkningslöst. Det förlänger bara områdets struktur.
De senaste decennierna har vi tagit emot väldigt få flyktingar. De är bara ekonomiska lyckosökare som våra myndigheter gett stämpeln flyktingar. Problemet är att vi fortsätter med massinvandringen. I år kan vi redan se att det kommer mellan 75 000-105 000 obehövda sk flyktingar och anhöriginvandrare. En del prognostiserar fler än så. Först och främst måste inflödet gå ned mot 0. Nu måste vi försöka reda ut denna katastrof som 7-klövern skapat. Efter detta så kan vi diskutera reformer/åtgärder. Danmark har en hel del bra vi kan kopiera.
Politikerna har inte förstått att allt fler svenskar har börjat inse att den enda politiska lösningen som finns på Sveriges invandringsproblem är återvandring och ett totalstopp. Integration/assimilering på politisk väg funkar inte, med det enormt stora antalet invandrare vi har tagit emot.
Steg ett, stryp all migration. Steg två, skicka hem de som ska ut. Steg tre, inför New York-modellen. New Yorks seger mot brottsligheten är världskänd. I Sverige kallar vi metoden för nolltolerans och förknippar den med hårda straff för minsta förseelse.

I den efterföljande debatten efter direktsändningen debatterade Ygeman och Åkesson om behovet av fler poliser och trygghet. På något sätt är det synd om Ygeman, eftersom han har en trubbig retorik och han var uppgiven på förhand. Åkesson hade fritt spel mot ett mål!
Idag finns det ingen svensk politiker som klarar av att debattera med Åkesson, utan att behöva ta till diverse smutsigheter. De blir så avklädda och ställda av Åkessons retorik!


lördag 19 maj 2018

Är dansen slut runt ”guldkalven” ensamkommande män?

Efter amnestin till de ensamkommande från S och MP och SvD/Sifos nya väljarbarometer som är den mest chockerande opinionsmätningen någonsin för Socialdemokraterna, undrar många, börjar S att "svaja" i sitt ställningstagande. Det kanske mest beklämmande i den här historien, är hur den ena politikern efter den andra, står och blåljuger hela folket rätt upp i ansiktet om de ensamkommande!
Expressens granskning av de ensamkommande och resultatet av den, måste vara en rejäl kalldusch och en slag i ansiktet, på S och MP, men även C måste känna, att mattan fullständigt har ryckts bort från deras fötter. Inga förklaringar i världen kommer att hjälpa dom, för alla inser att de har ljugit om skälen. Kris är bara förnamnet, på det trauma som de nu känner och de inväntar med bävan, kommande opinionsundersökningar och raset kan bli historiskt stort!

Nu vet alla att regeringen, vill spendera mellan 3-5 miljarder kr på 9000 "ensamkommande" över 18 år som inte kan styrka sin identitet. Hälften har bott i Iran och inte i Afghanistan. Då är frågan, varför ska de få stanna, när man inte kan styrka sin identitet, inte har bott i Afghanistan, utan i Iran som är tryggt säkert land?
Den viktigaste punkten i "avslöjandet", är att det bärande argumentet för "Lex 9000", att de stackars ”barnen” "har hunnit fylla 18 under handläggningen" är en komplett lögn. De har inte kunnat styrka sin ålder vid ankomsten och hade inte kunnat göra så, oavsett om det tagit en, tre eller 140 månader att handlägga. När så de administrativa kvarnarna malt klart, sätts deras ålder till 18 år, vilket inte har ett skvatt, att göra med någons födelsedag.

Vi vet nu att centerpartisten Johanna Jöhnsson medvetet ljug
it!
Vi vet nu att Annie Lööf medvetet
ljugit med "de unga ensamkommande inte ska straffas"
Annie Lööf och Johanna Jönsson: ”De unga ensamkommande ska inte straffas för att regeringen byggt upp ett oöverskådligt och dåligt genomarbetat regelverk. Därför kommer vi att släppa igenom regeringens förslag. När den tillfälliga lagen upphör 2019 är det nödvändigt med en ny överenskommelse över blockgränsen.”
Speciellt kärnfrågan: hade de asylsökande kunnat göra troligt att de var under 18 år om de hade fått snabbare handläggningstid? Det är det som Annie Lööf & Co hävdar - att de "ensamkommande" drabbats av de långa handläggningstiderna, att de hunnit fylla 18 år och därmed fått ett mindre gynnsamt asylbesked på grund av det.
Men det är alltså ren
lögn. De cirka 9000 individerna har överhuvudtaget inte lyckats göra sin ålder och identitet trolig och hade alltså inte fått något gynnsammare besked oavsett om de kom före eller efter den 24 november 2015. Deras asylskäl har prövats i flera instanser, de har fått avslag efter avslag, och ändå ger regeringen och Centerpartiet dessa vuxna män ytterligare en chans, med enda kravet att de har för avsikt att studera på gymnasiet.
Annie Lööf borde grillas om detta i varenda intervju hon får fram till valet. Hon ska inte få komma undan detta! Hennes lögner skall blottläggas inför svenska folket.

Vi vet nu miljöpartisten Maria Ferm har medvetet ljugit om "långa handläggningstider" egentligen betyder inte kan styrka sin identitet med giltiga id handlingar söka asyl! Nu vet vi "långa handläggningstider" egentligen betyder "med utvisningsbeslut!"

Sverige kommer att få kostnader för välfärd, skola, vård, polis och alla kostnader för minst 10 år av bidragsförsörjning framöver. Visserligen kan det vara ett rimligt ställningstagande att utgå ifrån, att inom 10 år är kanske majoriteten utvisade till följd av diverse brottslighet.
Problemet är att om lagförslaget röstas igenom, så är det i princip kört, om det inte utvidgas med stränga regler efter studieperioden,
om de nu klarar av att gå ut gymnasiet med godkända betyg. Skolverkets statistik talar emot detta!

Det har spekulerats om att efter Expressens avslöjande, kommer propositionen att dras tillbaka.
De som har mest att vinna på att stoppa förslaget är S, vars väljarstöd imploderar. Det är också regeringens lagförslag, så det är S som är huvudansvariga. Löfven tycks dock ha bestämt sig, för att offra regeringsmakten för just de här 9000 afghanska männens skull, så lagförslaget lär röstas igenom. Att Centerpartiet nu skulle tvingas krypa till korset och dra in sitt stöd, finns inte på kartan? Då skulle de erkänna:  "JA! Vi är helt galna!"

Hela historien är i allra högsta grad osmakligt misskött från början till slut. För att inte tala om vilket hån det är mot skattebetalarna.

fredag 18 maj 2018

Var finns ryggraden Alliansen?

Ännu en gång visade Alliansen denna vecka med att lägga ner sina röster, att de är utan ryggrad, när de släppte igenom regeringens förslag om avdragsrätt för fackavgifter och om att införa förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar.

Givetvis kommer Alliansen att skylla sitt agerande det praxis som finns, att inte ”bryta ut” enskilda förslag ur budgeten, vilken de redan har släppt igenom. Både Finans- och Skatteutskottet avfärdar att förslagen skulle omfattas av budgetreglerna. Alliansen hade mycket väl kunnat rösta ned förslagen, utan att det strider mot praxis, men man valde igen, att lägga sig platt.

Det här är inte första gången eller sista gången som Alliansen eller delar av den, tillåter sig att ”släppa igenom” förslag från regeringen.

Snart ligger Reepalu förslaget om begränsningar av vinster i välfärden på bordet. Hur kommer Alliansen att ställa sig till detta förslag? Kommer de att lägga sig platt även där? Det är många företagare i skola och omsorg som bävar, att Alliansen inte längre kommer att bevaka deras intressen!

Moderaternas
Svantesson har redan meddelat att marginalskattesänkning skjuts på framtiden, eftersom det skulle bli en för stor kostnad för staten.

Centern meddelade för någon vecka sedan på en presskonferens, att de kommer att släppa igenom det lagvidriga och orättvisa förslaget om amnesti för ensamkommande.

Expressen levererade en bomb i en artikel, där de undrar:
”Men vilka är de? Vad vet vi om dem?”
Expressens granskning och resultat är inget annat än en katastrof för Centern!
99,4 procent är män.
49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år.
2 procent av dem som uppgav att de bott i Iran säger, att de någon gång rekryterats av den iranska krigsmakten till kriget i Syrien.
78 procent har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

När vi nu ser resultatet av granskning, är det ingen tvekan om att amnestin för de 9000 de s.k. afghanerna, kommer att bli en av valrörelsens mest laddade frågor.
Frågan är om MP, S och C visste om dessa fakta? Att ge dessa personer ytterligare en chans, är överhuvudtaget en jätteskandal och ett enormt slöseri med skattemedel.
Foliehatten hoppas att folk ser till, att rösta bort dessa tre partier!
Arma Sverige! Vi har en totalt oduglig Allians som inte vill ta något som helst ansvar för Sverige, utan ger en totalt oduglig regering sitt stöd i flera frågor som de kunde ha fällt med hjälp av SD.
Det är en stor parodi att de utåt ger sken av att Alliansen fortfarande existerar! Med Lööfs ja till amnestin och hotet till M, om de diskuterar invandringen med S, utan C blir det ingen Allians, visar att det inte finns någon Allians att prata om!
Foliehatten hoppas att folk inser vad som händer i svensk politik och att de röstar på sådant sätt, att höstens val, kommer att bli en misstroendeförklaring, inte bara mot regeringen, utan också mot Alliansen. De behöver båda ett bryskt uppvaknande från Törnrosasömnen och börja ta ansvar för Sverige.

torsdag 17 maj 2018

SD utklassar alla på sociala medier!

MSM har upptäckt att SD äger nätet och det börjar bli en rejäl panik hos vänstern! Vänsternätverket Skiftet har i en debattartikel i Expressen framfört, att FB skall ta bort SD från deras sidor!
De skriver: ”
Om inte propagandamakare regleras bort från våra flöden blir detta ett valår där högerextrema medier kommer få historiskt stort inflytande över det redan skadeskjutna politiska samtalet. Att Facebook och Google ”ser över” sina algoritmer är inte bra nog.”

Inför valet har alla partier sagt, att de ska satsa mer tid och pengar på sociala medier i årets val. Aftonbladet har gjort en granskning som visar att SD slår alla med hästlängder. SD:s sida på Facebook är större än alla andras partiers.
Oavsett vad man tycker om SD, så är de totalt överlägsna på sociala medier. Det räcker att kolla detta på sociala medier, så är det ju rätt uppenbart.

Det är framför allt Aftonbladet, men även Expressen som de senaste dagarna har skrivit en rad artiklar om SD:s totala dominans på social medier. Man beklagar sig över, att det kan och bör få stor påverkan på valet i september och man kontakter olika PR-byråer, för att förstå detta.

En bra förklaring är, att det kan vara en naturlig reaktion på att SD inte har "tillåtits" diskutera i riktiga forum, då vänder sig missnöjda anhängare till nätet, där yttrandefriheten fortfarande råder i större utsträckning, än i svenska skräptidninga
r!
Svensson har blivit förbannad över, att MSM och SVT inte skriver och visar sanningen, utan vinklar allting. Dessutom har i stort sett all MSM tagit bort sina kommentarsfält! Sanningen från Svensson ville inte PK-Media se. Svensson har insett att M + S förstört landet med understöd av MSM och SVT. När Svensson sedan insåg, att SD har haft rätt hela tiden, trots all smutskastning. När sedan M+S sedan kopierade SD:s förslag rakt av och försöker få saker och ting att låta som om det var deras egna förslag, då är gränsen nådd för Svensson. På sociala medier däremot, kan Svensson fortfarande få uttrycka sig fritt! Svensson är också förundrad över att Sverige, förstöras kulturellt på något decennium!

MSM och politiker har svårt att inse, att det handlar om vanligt folk och att det mer eller mindre är en revolution som är på gång. Folk är fruktansvärt frustrerade över, att politikerna inte bryr sig om vad svenska folket tycker. Revolutionen är inte vare sig något partiarbete från SD eller några PR-byråer. Revolutionen är från folkdjupet och svenska folket som inte vill ha massinvandringen från MENA och Afrika. Svenska folket har i flera opinionsundersökningar klart sagt ifrån, att de vill ha en totalt stoppad asylinvandring och hemsändande av stora massor av dom som kommit hit. Trots folkviljan fortsätter invandring som vanligt. Ifjol beviljades 135.000 och de tre första månaderna i år 40400 PUT.

Det är inte heller svårt att förstå, att det är en nackdel för SD, att inga av de stora tid
ningarna gillar SD. Hela Sveriges massmedia är tokvänster, 52/54% MP hos SVT/SR. Svenska folket har samtidigt ett enormt misstroende mot MSM och SVT. SD inser att man tjänar minst lika mycket på, att vara en tydlig motståndare och fiende mot och till dessa. På de sociala medierna är det främst den förda invandrings- och integrationspolitiken som kritiseras. Dessa kritiker är sannolikt främst SD, men inte nödvändigtvis alla. Dessutom bör det tas i beaktande, att SD:s övriga frågor, inte alls förefaller ha samma grundmurade stöd i de sociala medierna. Dessutom är dessa kanske inte alltid för SD, de kan lika gärna vara mot de andra partierna, en etablissemangskritik.
Intressant är att Björn Söder har sagt, att det är en gräsrotsrörelse och att SD hade varit ett mycket litet parti, utan Internet och alla som helt ideellt engagerar sig för partiet. Att SD blivit så stora kan förklaras med, att de har ett så starkt stöd och driver rätt frågor, samtidigt som man attraherar dessa gräsrötter, sympatisörer och väljare.


SD har från starten hela tiden motarbetats, vilket tvingat sympatisörerna att engagera sig mer, läsa på mer och ta för sig mer på egna initiativ. Det har byggt upp SD, starkt på nätet. Foliehatten har studerat vad som händer på nätet och ser att det främst är en gräsrotsrörelse. Många anser att SD borde kunna ta ännu mer plats på nätet, med snygga och väl fungerande sidor. Att SD blivit så stora på sociala medier, är typiskt för partier som verkar i dåliga demokratier. MSM och SVT har varit maktens eko och de har på alla sätt försökt tysta SD. SD kan tacka Gud för Internet, där det fria ordet kan sägas fritt.

Det är oerhört intressant med SD:s totala dominans på sociala medier. De har verkligen lyckats skapa en digital folkrörelse. Precis som vänsterpartiet Podemos i Spanien och Lega i Italien. Sociala medier är brett ett forum, där partier bör finnas, för att få genomslag för sin politik, men det är helt avhängigt av gräsrötter. Något som sossarna eller andra partier idag saknar på social media.  Vänstern är de sedan länge, ingen gräsrotsrörelse. Väldigt få bedriver vänsterpropaganda om dom inte får betalt för det. Varje gruppering, varje utspel, varje ny "rörelse" som poppar upp på vänsterkanten har som syfte att på något vis jacka in parasitsnabeln i bidragsfontänen. Det handlar om att berika sig själv.

Det handlar heller inte bara om nätet, utan om verkligheten och att en mycket stor andel av svenska folket idag röstar på och stödjer S
D. Folk tycker som partiet i de viktigaste frågorna och framförallt invandringspolitiken. Att detta avspeglar sig på nätet är inte så märkligt, då allt fler syns på sajter som Facebook och Youtube.  Dessa personer är helt offentliga och tydliga med, att dom röstar på och sympatiserar med SD.

För några dagar sedan passerade SD gränsen på 200.000 som gillade SD:s FB-sida. Tillströmningen har varit otroligt stor bara senaste dagarna, för bara någon dag sedan låg sidan på 195.000. Tusentals tillkommer varje dag just nu.
Samma sak med medlemstillväxten, där S
D nu har en bra bit över 30.000 medlemmar och i Stockholm, gått från klart under 1000 medlemmar till närmare 4000 medlemmar.
I flera opinionsundersökningar får SD cirka 20%. Man räknar med att cirka 7 miljoner har rätt att rösta i valet. 20% motsvarar cirka 1,4 miljoner röster. 200.000 gillande av SD:s hemsida motsvarar cirka 15% av rösterna!
Med tanke på gillande på FB och medlemstillströmningen, kan nog SD se framemot ett kanonval som kommer att rita om den politiska kartan rejält!